Hvordan er den kliniske effekten av Zonat®?2

 • Reduserer innsovningstiden effektivt

 • Øker søvnkvaliteten

 • Øker søvnvarigheten

Den søvninduserende effekten oppnås i løpet av 30 minutter og er maksimal mellom 1-3 timer etter administrering, som tilsvarer tidspunkt for maksimal plasmakonsentrasjon.

 

Hvordan er doseringen?3

Anbefalt dose:

Zonat® 25 mg: 1 tablett som tas 30 minutter før leggetid.

Zonat® 12,5 mg: 1-2 tabletter som tas 30 minutter før leggetid.

Kan tas med eller uten mat.

 

Hvordan sikre riktig dosering/bruk?3

 • Maksimal døgndose skal ikke overstige 25 mg

 • Ved lett nedsatt nyre-/leverfunksjon anbefales maksimal dose 1 tablett av 12,5 mg daglig

 • Anbefalt startdose hos eldre over 65 år er 1 tablett av 12,5 mg

 • Dosen kan økes til 2 tabletter av 12,5 mg dersom startdosen ikke gir optimal effekt. Dersom det oppstår bivirkninger, bør dosen være maksimal 1 tablett av 12,5 mg

 • Dersom døsighet på dagtid forekommer, er det anbefalt å redusere dosen eller å ta dosen tidligere, slik at man sikrer at det vil ha gått minst 8 timer før en våkner opp.

 • Zonat er ikke anbefalt til bruk i perioder lengre enn 7 dager, med mindre det vurderes nødvendig av behandlende lege7

 • Skal ikke tas samtidig med alkohol

 

Virkningsmekanisme2

Doksylamin er et antihistamin til systemisk bruk med kompetitiv, reversibel og uspesifikk antagonistisk virkning på H1-receptorer. Doksylamin utøver en potent hypnotisk og sedativ effekt, samt antiemetisk og antikolinerg aktivitet. Passerer blod-hjerne aktiviteten og virker på H1-receptorer i CNS.

 

Bivirkninger5

Doksylamins bivirkninger er generelt milde og forbigående, og er mer vanlig i løpet av de første behandlingsdagene.

De hyppigste bivirkninger er døsighet og antikolinerge effekter som døsighet, munntørrhet, obstipasjon, tåkesyn, urinretensjon, økt bronkial sekresjon og svimmelhet.

 

Kontraindikasjoner6

 • Overfølsomhet overfor doksylamin eller andre antihistaminer

 • Astma

 • Kronisk bronkitt

 • Glaukom

 • Alvorlig nedsatt nyre- og leverfunksjon

 • Samtidig bruk av MAO-hemmere eller sterke CYP450-enzymhemmere

 • Amming

 

Viktige forsiktighetsregler og interaksjoner

Forsiktighet bør utvises hos:4

 • pasienter med mild til moderat nedsatt nyre- og leverfunksjon

 • pasienter over 65 år, pga. økt risiko for bivirkninger, her bør effekten av behandlingen evalueres regelmessig

 • pasienter med epilepsi, fordi antihistaminer noen ganger kan føre til hypereksitabilitet og kan senke krampeterskelen

 • pasienter med hjertesvikt, særlig ved arteriell hypertensjon, siden antihistaminer kan øke blodtrykket

 

Alkoholinntak bør unngås under behandling med doksylamin.

Antihistaminer forårsaker additiv effekt med både alkohol og andre CNS- dempende midler (f.eks. hypnotika, sedativa, angstdempende legemidler, opioider og smertestillende).7

Samtidig administrering av sterke cytokrom P450-hemmere (f.eks. SSRIer) bør unngås pga. økt risiko for bivirkninger.7

Antihypertensive legemidler med effekt på CNS kan forsterke den sedative effekten av antihistaminer.7

Den antikolinerge effekten kan forsterkes ved samtidig administrering av doksylamin med andre antikolinerge legemidler, MAO-hemmere og neuroleptika.7

Bruk av Zonat® under graviditet bør fortrinnsvis unngås.8

 

Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner9

Zonat® har påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke farlige maskiner fordi det kan nedsette årvåkenhet og reaksjonsevne. Det er derfor anbefalt å unngå bilkjøring eller bruk av maskiner mens man bruker preparatet, i hvert fall de første dagene av behandlingen. Basert på dose og tid etter inntak, må det avgjøres om evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner fortsatt er påvirket.

 

Pris:

Zonat® 25 mg 14 tabletter: kr. 153,80

Zonat® 12,5 mg 14 tabletter: kr. 118,80

 

Weifa AS

 1. Godkjent preparatomtale av 25.02.2016, avsnitt 4.1.

 2. Godkjent preparatomtale av 25.02.2016, avsnitt 5.1

 3. Godkjent preparatomtale av 25.02.2016, avsnitt 4.2.

 4. Godkjent preparatomtale av 25.02.2016, avsnitt 4.4.

 5. Godkjent preparatomtale av 25.02.2016, avsnitt 4.8.

 6. Godkjent preparatomtale av 25.02.2016, avsnitt 4.3

 7. Godkjent preparatomtale av 25.02.2016, avsnitt 4.5.

 8. Godkjent preparatomtale av 25.02.2016, avsnitt 4.6

 9. Godkjent preparatomtale av 25.02.2016, avsnitt 4.7